لوله کنگره ای با ساب داکت
لوله های مواج سابداکدار
 
یک لوله منفرد بر لوله های درونی برای انتقال کابل های مخابراتی، نفت و گاز، برق و شبکه های کامپیوتری محلی و ملی ( DATA ) دارای مقاومت فیزیکی و مکانیکی بسیار بالا، لوله های درونی (sub duct )از نظرتعداد و سا یز آن قابل تغییر می باشد.
و قابلیت استفاده از این لوله( COD ) صرفه جوئی در هزینه ها وزمان عملیات اجرائی کانال سازی و کابل کشی با کمترین میزان انسداد ویا اختلال در جریانات عادی ترافیکی و آمد و شد، حفاری با عمق کمتر و کاهش هزینه عمرانی،             رنگ بندیSub Duct  ها مطابق با کد گذاری مخابراتی.