ارتباطات رادیویی

 
 
 

  -طراحي و توليد انواع آنتن ها در باندهاي مختلف


  -
طراحي و ساخت انواع موجبر هاي فرکانس بالا


  -
پياده سازي شبکه هاي راديويي و بيسيم در فرکانس هاي مختلف


  - 
طراحي انواع جمر در باند هاي متفاوت