چارت سازمانی
1 - هيئت مديره
2- مدير عامل
3- معاونت بازرگاني
4- معاونت فني و اجرايي
5- معاونت تحقيق و توسعه
6- دپارتمان ها
1-6- دپارتمان ارتباطات و شبکه
2-6- دپارتمان نرم افزار
3-6- دپارتمان امنيت و کنترل
4-6- دپارتمان الکترونيک و سخت افزار
5-6- دپارتمان RF
6-6-دپارتمان Broadcasting