استراتژی
 
 

  هدف اصلي شرکت فن آوران داده هاي دور ايجاد يک کانون توانا در کشور براي رسيدن به قله هاي موفقيت در

  راستاي زمينه هاي فعاليت اين شرکت مي باشد ؛ از اين رو استراتژي ها وسياست ها که مسير رسيدن به اين هدف

   را تبيين مي نمايد نقش مهمي را در حرکت هرچه بهتراين مجموعه به عهده خواهند داشت که از جمله آنها مي توان

  به موارد زيراشاره نمود :

   - فراهم آوردن سيستم مديريت پيشرفته براي بهره گيري حداکثر از کليه توانايي ها.


   - ايجاد زمينه هاي لازم براي جذب متخصصين.


   - ساختن فضاي مناسب جهت فعاليت بهينه اعضاء و رسيدن به حداکثر کارايي آنها.


   - حمايت و جذب ايده هاي نو و مبتکرانه در راستاي رسيدن به ارزش افزوده بيشتر.


   - استفاده موثر از تجارب گذشته افراد.


   - اهتمام کامل براي رسيدن به دانش هاي روز و زنده دنيا.


   - ايجاد همکاري هاي موثر و پويا با مجموعه ها وشرکت هاي پيشرو خارجي و داخلي براي حرکت در قله ي

   دانش و توانمندي.


   - حرکت موازي و ايجاد ارتباط با مراکز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي.


   - برنامه ريزي براي اختصاص منافع حاصله به فعاليت هاي عام المنفعه مطابق نظربنيانگذاران شرکت.