کابل فیبر نوری خاکی

مشخصات فنی کابل فیبر نوری خاکی دفنی

(BURIAL APPLICATION)

مشخصه فیبر نوری جهت کابل 6-12-24-48 کر حاوی تیوب پوشیده از ژل میباشد

استاندارد های مرجع:


1-1)EIA/TIA598:رنگ بندی تار نوری

2-1) IEC 60794: مشخصات عمومی

3-1) ITU-T G.650:روشهای تست و تعین پارامترهای فیبر نوری سینگل مود

4-1) MM , SM , LWPF , NZDSF مشخصه فیبر G.655 & G.652(C, D) & G.651 ITU-T

طراحی کابل
در هر تیوب 6 یا 12  کر پوشیده شده با ژل مخصوص که حول یک عضو  مرکزی FRP پیچیده شده است کر نیز داخل یک غلاف از جنس قرار دارد   PE
 مشخصات رنگبندی فیبر در جدول زیر نشان داده شده است
 

Fibers

Color Code

Fibers

Color Code

1

Blue

7

Red

2

Orange

8

Black

3

Green

9

Yellow

4

Brown

10

Violet

5

Gray

11

Pink

6

White

12

Aqua

 
تیوب:تار در تیوب قرار دارد که  جنس تیوب از PBT می باشد در زیر جدول رنگ بندی آن ذکر شده است
 

Fibers

Color Identification

1

Blue

2

Orange

3

Green

4

Brown

5

Gray

6

White

فیلر:برای متقارن سازی و حفظ کابل از فیلر استفاده میکنند  
 
عضو مرکزی CSM:عضو مرکزی عایق جهت نگهداری و پیچیده شدن تیوب دور آن میگردد که جنس این عضو مرکزی پلی اتیلن می باشد

ماده جذب کننده :جهت جذب رطوبت و مانع نفوذ آب به هسته کابل میشود
 
پوشش فیبر:این پوشش از جنس پلی استر می باشد  
 
آر موریک محافظ فلزی زره مانند که در طول کابل کشیده شده یا اصطلاحا  شده است  overlap شده است
 
غلاف: غلاف بیرونی از جنس پلی استر با ضخامت اسمی بین  1تا 5.1
می باشد
 
در جدول زیر ساختار و پارامتر های کابل ذکر شده است  

S/N

Item

Unit

Value

1

Number of fibers

Counts

12/24

48

Number of fibers/Tube

Counts

6

12

2

Tube

Diameter

mm

2.4

2.6

3

Filler

Diameter

mm

2.4

2.6

4

CSM

Diameter

mm

2.6

2.8

5

Outer Sheath

Thickness

mm

1.5

1.5

Diameter

mm

14.2

14.8

6

Cable Weight

Kg/km

199

217

7

Short Tension (Fiber Strain < 0.33%)

N

2700

2700

8

Crush

N/100mm

1500

1500

 
:فیبر نوری 
هسته فیبر نوری دارای ضریب شکست بالای میباشد که از دی اکسید سیلیکون و دی اکسید ژرمانیوم تشکیل شده است
 
روکش تار از جنس دی اکسید سیلیکون  
 
پوشش اصلی از جنس  UV-curable می باشد.
 
مشخصه فیبر نوری : 

MM 62.5

Parameters G 651

Value

DIAMENTIAL SPECIFICATION
DIAMENTIAL SPECIFICATION

Cladding Diameter

125±1.0 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤1.5 μm2

50±10 μm Coating Diameter (Colored)

OPTIC 1 SPECIFICATION
OPTIC 1 SPECIFICATION

Operation Wavelength

850 nm and 1300 nm

Bandwidth

> 300Mhz.km @850nm

>700Mhz.km @ 1300nm

MFD / Refractive Index Profile

62.5 μm / Graded

Attenuation


MECHANICAL SPECIFICATION
MECHANICAL SPECIFICATION


Macrobening

≤0.50dB (1 turn, 30mm dia) 

 

                             MM 50
                          

Parameters G-651

Value

Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±1.0 μm

Core-Cable Concentricity Error

1.5 μm
Cladding Non-Circularity                  ≤1%

Coating Diameter (Colored)                  250±10 μm 

                             Optical Specification

Operation Wavelength

850 nm and 1300 nm

Bandwidth

> 500Mhz.km @850nm

>1000Mhz.km @ 1300nm

MDF / Refractive Index Profile

50 μm / Step

Attenuation

≤2.4 dB/km@850nm

0.60 dB/km@1300nm

                        Mechanical Specification                      


Macrobening

≤0.50dB (1 turn, 30mm dia)

 
 

                                                                                                                    

 

SM LWPF

Parameters G-652 D

Value

Dimensional Specification

Cladding Diameter

125±0.8 μm

Core-Cable Concentricity Error

≤0.6 μm


Coating Diameter (Colored) 250±10 μm

Optical Specification

Operation Wavelength

1310 nm and 1550 nm

Mode Field Diameter

9.2 ± 0.4 μm@1310nm

10.4 ± 0.8 μm@ 1550nm

Cut off Wavelength

≤1260 nm

Dispersion 1288 ~ 1393nm

≤3.5ps/nm.km@1310nm

≤18ps/nm. km@1550nmAttenuation

≤0.35 dB/km@1310nm

≤0.32 dB/km@1383nm

≤0.23 dB/km@1550nm

Attenuation change vs. Wavelength

≤0.10 dB/km 1285~ 1330nm

≤0.05 dB/km 1525~ 1575nm

Mechanical Specification


Macrobening

≤0.05dB (1 turn, 30mm dia)

 
 
 
 
 
 
 

NZDSF

Parameter G-655


Value


Dimensional Specification

Cladding Diameter


125±0.8 μm

Core-Cable Concentricity Error


≤0.6 μm

Cladding Non-Circularity


≤0.7%

Coating-Cladding Concentricity Error


≤10 μm

Coating Diameter (Colored)


250±10 μm


Optical SpecificationMode Field Diameter @ 1550nm


≤0.05 ps/(nm2 X km)

Cut-off Wavelength


≤1260nm

PMD


≤0.05ps/ √ km

Chromatic Dispersion


2.6 ~ 6 ps/nm.km@1530 ~ 1565nm 4 ~ 8.9 ps/nm.km@1565 ~ 1625nm

-1 ~ 8.9 ps/nm.km@1460 ~ 1565nm

Attenuation


≤0.4 dB/km@1310nm

≤0.4 dB/km@1383nm

≤0.24 dB/km@1550nm

≤0.26 dB/km@1625nm


Mechanical Specification

Proof Stress (100% testing)


≥0.69 Gpa (100 kpsi)

Macrobening @ 1550 and 1635nm


≤0.05dB (100 turn, 60mm dia)

 
 
 
 

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Test

Result

Method

Tensile Strength

2700N

IEC 794-1-E1 and ITU-T Rec. L.14

Crush

220N / 1Min

IEC 794-1-E3

Impact

Confirmed

IEC 794-1-E4

Repeated Bending

Confirmed

IEC 794-1-E6

Torsion

Confirmed

IEC 794-1-E7

Flexing

Confirmed

IEC 794-1-E8

Kink

Confirmed

IEC 794-1-E10

Cable bend

Confirmed

IEC 794-1-E11

Vibration

Confirmed

IEC 794-1

Water penetration

Confirmed

IEC 794-1-F5B

Dielectric Strength

Confirmed

ITU-T Rec.K25

Spark test voltage

Confirmed

will be no less than 8kV AC

Abrasion

Confirmed

IEC 794-1-E2

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Temperature

Operation

~ +70 - 40

Installation

~ +60 - 15

Test

Result

Method

Temperature Cycling

- Temperature cycling schedule: ( -40 ºC = +85 ºC)

- Soak time: 24hrs

- No. of Duration: 5 cycle

IEC794-1-F1

Penetration

- Height of pressure head: 1m

- Test time: 24hrs

IEC 794-1-F5B